Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni:

WSTĘP
Wypożyczanie produktów odbywa się przez Internet na podstawie umowy wypożyczenia zawartej na odległość. Umowa zostaje zawarta w języku polskim pomiędzy Użyczającym a Wypożyczającym.
Dane Użyczającego: Vaganza Paweł Skrzynecki, ul. Henryka i Karola Czeczów 18 lok. 6, 30-798 Kraków, NIP: 8981854727, REGON: 366961983, adres poczty elektronicznej: shop@vaganzashop.com
Wypożyczalnia ozdób i dodatków ślubnych (zwana dalej Wypożyczalnią) dostępna jest pod adresem: https://vaganzashop.com/kategoria/wypozycz
Produkty dostępne w Wypożyczalni są własnością Użyczającego i posiada on wszelkie prawa do dysponowania danym produktem.

WYPOŻYCZENIE
Chęć wypożyczenia produktu należy zgłosić internetowo, na adres poczty elektronicznej: shop@vaganzashop.com, wpisując w tytule unikalny nr ozdoby widoczny w jej opisie na stronach Wypożyczalni oraz zakres dat wypożyczenia.
Wszystkie ceny podane w opisie produktu są cenami brutto w polskich złotych. Ostateczna cena usługi wypożyczenia jest ściśle związana z ilością dni kalendarzowych, na które produkt jest wypożyczany oraz zależy od jego wartości. Kaucja jest stała dla danego produktu i widoczna w jego opisie.
Od momentu potwierdzenie dostępności ozdoby w wybranym terminie, Wypożyczający ma 3 dni na uiszczenie płatności za wypożyczenie. Kaucję Wypożyczający wpłaca na 14 dni przed wypożyczeniem. Jeśli Wypożyczający nie wpłaci kaucji, ozdoba nie zostanie wysłana oraz będzie to równoznaczne z odstąpieniem od umowy wypożyczenia. Użyczający zwraca wówczas wpłacone pieniądze na to samo konto bankowe, z którego zostały wysłane.
O zbliżającym sie terminie wpłacenia kaucji Wypożyczający zostanie poinformowany mailowo.

PŁATNOŚCI
Płatności za wypożyczane produkty należy przesłać na konto o nr: 54 1160 2202 0000 0001 9900 3480, wpisując w tytule nr ozdoby oraz zakres dat  wypożyczenia. Podobny tytuł płatności z dopiskiem "kaucja" obowiązuje przy wpłacaniu kaucji. Płatność za usługę wypożyczenia oraz kaucja wpłacane są na konto jako dwie płatności, tak, aby Użyczający mógł niezwłocznie po otrzymaniu produktu, zwrócić kaucję. 
Zarówno płatność za wypożyczenie oraz kaucję można uiścić osobiście gotówką. Adresem, gdzie należy odebrać/oddać ozdobę oraz wpłacić kaucję jest adres salonu partnerskiego - Ambasada Piękna, mieszczącego się przy ul. H. i K. Czeczów 28/34, 30-798 Kraków, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

DOSTAWA
Wypożyczone produkty będą wysyłane Pocztą Polską listem poleconym priorytetowym bez dodatkowych kosztów ze strony Wypożyczającego w przypadku, gdy ozdoba zostaje wypożyczona minimum na 5 dni kalendarzowych. W innym przypadku, do opłaty za wypożyczenie należy doliczyć 10 zł. 
Wypożyczający składając Zamówienie oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora (Użyczającego) w celu realizacji Zamówienia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Użyczający będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Wypożyczającego. Podane przez Wypożyczającego dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji zamówienia. Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, a także firmy oraz NIP przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm). Zgoda na przetwarzania danych dotyczy także celów statystycznych oraz marketingowych. Wypożyczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Wypożyczający oświadcza, że wszelkie dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie. Wypożyczający wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez Użyczającego usług na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z póżn. zm.).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Wypożyczający może odstąpić od Umowy do 14 dni od daty wpłacenia pieniędzy za usługę wypożyczenia. W tym czasie Wypożyczający musi powiadomić drogą mailową Użyczającego o chęci odstąpienia od Umowy. Nie wpłacenie kaucji także jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy.

ODDANIE WYPOŻYCZONYCH PRODUKTÓW
 Oddawany po wypożyczeniu produkt musi być zapakowany w oryginalnym pudełku lub woreczku, w jakim został wysłany. Wypożyczający oddawany produkt wysyła na własny koszt. Po otrzymaniu wypożyczonego produktu, Użyczający ma 7 dni kalendarzowych na zwrot kaucji Wypożyczającemu. Jeśli oddawany produkt jest niekompletny lub zniszczony, kaucja zostanie pomniejszona o koszty jego ewentualnej naprawy. Jeśli Wypożyczający chce zatrzymać Produkt na dłuższy okres, musi niezwłocznie powiadomić o tym Użyczającego. Dodatkowe dni zostaną odliczone od kaucji. Gdy produkt w ogóle nie zostanie zwrócony, kaucja jest bezzwrotna oraz Użyczający wejdzie na drogę sądową dochodzenia praw do swojej własności. Produkt powinien być odesłany przez Wypożyczającego w ostatnim dniu zadeklarowanego i opłaconego wypożyczenia oraz w sposób umożliwiający Użyczającemu monitorowanie przesyłki.
Wypożyczony produkt, który już został wysłany do Wypożyczającego nie podlegają zwrotom, ani wymianom.

REKLAMACJE
Wypożyczający ma prawo do reklamacji tylko w przypadku, gdy przez pomyłkę Użyczającego zostanie wysłany nie ten produkt, który zamówił. Reklamowany produkt Wypożyczający odsyła na własny koszt (wraz z opisem niezgodności produktu z umową) na adres Użyczającego. Ten ma 7 dni kalendarzowych, od czasu otrzymania reklamowanego produktu, na rozpatrzenie reklamacji. Jeśli reklamacja jest zasadna, Użyczający zwróci koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu.

WYSYŁKA WYPOŻYCZONYCH PRODUKTÓW
Użyczający wysyła Produkt na dwa dni robocze przed opłaconym zakresem  dat wypożyczenia. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności, gdy Produkt z winy Poczty Polskiej nie zostanie dostarczony na czas.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zdjęcia produktów w Wypożyczalni są własnością Użyczającego. Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć produktów może nastąpić tylko za jego zgodą. Kopiowanie wzorów produktów jest zabronione. Pomysł wzoru produktu jest własnością intelektualną Firmy.
Nadrzędne ponad niniejszym regulaminem są odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw regulujących działalność Wypożczalni i prawa konsumenta.
Wszelkie ewentualne spory, strony zobowiązują się do rozwiązywania na drodze polubownej oraz na drodze reklamacji. Gdy nie ma takiej możliwości, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.

Użyczający zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów